PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI

  • učenec zaključi razred, ko ima PREDELANO SNOV določenega razreda po učnem načrtu in opravljen letni izpit; inštrumentalni pouk, ob koncu šolskega leta dobi učenec spričevalo o opravljenem razredu
  • ob zaključku nižje stopnje glasbenega izobraževanja dobi učenec spričevalo o zaključeni nižji stopnji (kontrabas, ljudski inštrumenti po zaključku 4.r., ostali inštrumenti pa po zaključku 6.r.)
  • po končanem letnem izpitu učenci potrdijo vpis za nadaljnje šolanje s prijavnico, ki jo podpišejo starši
  •  če učenec oz. starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko najkasneje v 3 dneh po prejemu spričevala pri ravnateljici vložijo obrazložen ugovor
  •  učenec, ki je ob koncu pouka v šol. letu negativno ocenjen iz nauka o glasbi oz. solfeggia, do konca šol. leta opravlja popravni izpit
  • popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat
  • če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred iz nauka o glasbi oz. solfeggia, učenec lahko opravlja omenjeni predmet le enkrat v posamezni stopnji izobraževanja v glasbeni šoli
  • v teh rokih lahko opravljajo izpite tudi tisti, ki nimajo statusa učenca, na letne izpite se prijavijo pisno en teden pred uradnimi roki
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV