SODELOVANJE S STARŠI


GOVORILNE URE

  • starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka na razrednih in javnih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole
  • na začetku šolskega leta je skupni roditeljski sestanek, na katerem učitelj posameznega oddelka predstavi program dela, sprejema predloge staršev in izvede volitve, kjer je izvoljen predstavnik staršev oddelka v svet staršev
  • govorilne ure so predstavljene na oglasni deski, starši so lahko prisotni tudi pri urah inštrumenta po predhodnem dogovoru z učiteljem
  • starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojega otroka
  • obvestila staršev vpiše učitelj v učenčevo glasbeno beležko
  • obvestila lahko starši in učenci preberejo tudi na oglasnem panoju v GŠ
  • sodelovanje med učitelji in starši je še posebej pomembno, ko se učenec odloča za nadaljevanje šolanja na srednji stopnji
  • v primeru zadržanosti učitelja od individualnega pouka naj le-ta svojo odsotnost, poleg uradnega obvestila, telefosko sporoči staršem in ne učencu
  • v skladu z 28. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov starši vsako šolsko leto (septembra in oktobra) pošljejo soglasje k obdelavi avdio in video posnetkov dejavnosti GŠ, na katerih je udeležen tudi njihov otrok in se hkrati uporabljajo v šolske namene (arhiv, kronika, spletna stran, objave in predvajanje v javnih nastopih)


Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV