KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:JAVNI ZAVOD
GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADEČE
Šolska pot 5
1433 RADEČE
Tel.:(03) 56 88 138
Tel.: (03) 56 87 004

gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba:Rosana Jakšič, prof.; ravnateljica
Datum prve objave kataloga:10.01.2012
Datum zadnje spremembe:10.01.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.gsradece.si
 
Druge oblike katalogaTiskana oblika, na voljo v pisarni Glasbene šole Laško - Radeče
 
 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:Osnovno glasbeno in plesno izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotSedež šole;
JAVNI ZAVOD
GLASBENA ŠOLA LAŠKO - RADEČE
Šolska pot 5
1433 RADEČE
Tel.:(03) 56 88 138
 
ENOTA LAŠKO IN
DISLOCIRANI ODDELEK RIM. TOPLICE
Valvasorjev trg 2
3270 LAŠKO
Tel.: (03) 57 31 703
041 577 917
E-mail: gs.lasko.radece@gmail.com
Organigram organa 
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:Rosana Jakšič, prof.; ravnateljica, gs.lasko-radece@guest.arnes.si
 
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
- Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
- Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole
- Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
- Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli
- Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah
- Zakon o šolski inšpekciji
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
- Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o knjižničarstvu
- Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o računovodstvu;
Predpisi EUDostop do zakonodaje EU
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisovhttp://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
2.fSeznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov-  Letni delovni načrt šole;
-  Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
-  Finančni plan zavoda
-  Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) za koledarsko leto
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ- Sprejemni preizkusi za vpis v 1. razred (letno)
- Vpis učencev v posamezno šolsko leto (letno)
- Postopek napredovanja zaposlenih v VIZ v nazive (ob izpolnitvi pogojev zaposlenega)
- Postopek napredovanja zaposlenih v plačne razrede (ob izpolnitvi pogojev zaposlenega)
- Imenovanje ravnatelja (ob izteku mandata – 5 let)
- Volitve predstavnikov delavcev v svet šole (ob izteku mandata – 4 leta)
- Volitve predstavnikov staršev v svet staršev (ob izteku mandata – 4 leta)
- Sprejemanje letnega delovnega načrta (letno)  
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencV pripravi.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organaPodatki o pomembnejših dogodkih v zavodu so objavljeni na spletni strani zavoda.
Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni na spletni strani zavoda.
 
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Dostop do informacij je mogoč:
-  kadarkoli na spletni strani www.gsradece.sis pomočjo kateregakoli internetnega brskalnika.
- v pisarniGlasbene šole Laško – Radeče,Šolska pot 5,
1433 RADEČE Tel.: (03) 56 88 138,
v času uradnih ur, od 07.00 do 14.00 ure.
-    po elektronski pošti gs.lasko-radece@guest.arnes.si
-    na telefonski številki (03) 56 88 138
 
 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)1.       Višina prispevka staršev
2.       Pogoji za vpis v glasbeno šolo
3.       Trajanje izobraževanja
4.       Izobraževalni programi
5.       Opravljanje privatnih izpitov.
 
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | KONTAKT  | ZAPOSLENI  | ORGANI ZAVODA  | ŠOLSKI KOLEDAR  | GLASBENI BONTON
ŠOLSKA PUBLIKACIJA  | KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  | STROŠKOVNIK  | OBRAZCI  | ZAPISNIKI
HIŠNI RED