ORGANI ZAVODA

   
Organi zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja javne šole.
Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev:
  •  predstavniki ustanovitelja: Barbka RODE – Laško, Martin TERAŽ - Laško,  Robert ZOREC – Radeče;
  • predstavniki staršev: Dubravka KALIN - Radeče, Irena ZEME - Laško, Matjaž GUČEK - Laško
  • predstavniki delavcev: Tatjana BRINOVEC – predsednica, Neva Marn HAFNER, Benjamin KOS, Valentin BELEJ, Primož RAZBORŠEK.
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 48. členu ZOFVI-UPB5.
 
 Svet staršev sestavljajo starši učencev različnih oddelkov v Radečah in v Laškem. Mandat v svetu staršev je pogojen s statusom učenca pri določenem programu. Na začetku šolskega leta starši izvolijo člane, ti pa predsednika ter namestnika predsednika sveta staršev, ki zastopata interese vseh staršev oddelka.
Predstavniki staršev Radeče: Majda Rotovnik - oddelek godal; Boštjan Breznikar - oddelek klavirja in petja; Petra Grahek - oddelek brenkal; Sebastjan Felzer - oddelek pihal; Maja Kočar - oddelek trobil in tolkal; Sandra Barachini - oddelek harmonik in diatoničnih harmonik; Mateja Kovačič Gros - Predšolska glasbena vzgoja; Ana Novak - Glasbena pripravnica; Lidija Stopinšek - plesni oddelek.
Predstavniki staršev Laško: Nataša Veršec - oddelek klavirja in petja; Matjaž Guček - oddelek godal; Irena Zeme - oddelek saksofona in klarineta; Marija Čibej - oddelek trobil in tolkal; Bogomila Košec Kajtna - oddelek flavt; Alenka Lendero - oddelek brenkal; Katja Kanduč Gunzek - oddelek harmonik in diatoničnih harmonik; Niko Bukovšek- Glasbena pripravnica; Mojca Zdouc - plesni oddelek
Naloge sveta staršev so opredeljene  v 66. členu ZOFVI-UPB5.


Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo predloge staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
 
Vodje strokovnih aktivov
 
HARMONIKA Boris Razboršek   BRENKALA Janja Brlec
GODALA Vida Rudolf   FLAVTA Tatjana Brinovec
    PLES Špela Medved
KLAVIR Nina Mole   NGL, SOL  Mojca Lukmar
KLARINET in SAKSOFON Neva Marn Hafner   TROBILA Boštjan Župevc
TOLKALA in ORKESTRI Benjamin Kos   PETJE Mihael Strniša


 
 
 
Datum objave: 07.12.2011

Nazaj na prvo stran  | KONTAKT  | ZAPOSLENI  | ORGANI ZAVODA  | ŠOLSKI KOLEDAR  | GLASBENI BONTON
ŠOLSKA PUBLIKACIJA  | KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  | STROŠKOVNIK  | OBRAZCI  | ZAPISNIKI
HIŠNI RED